Adresa

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Reșița

Telefon

0

E-mail

office@acvabanat.ro

Scopul asociației este de a reglementa, înființa, organiza, finanța, exploata, monitoriza și gestiona în comun Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre. Totodată, asociația are ca obiectiv realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, care vizează înființarea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.

Asociația

Obiective

să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar.

să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul, conform prezentului statut şi actului constitutiv al acestuia.

să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară, dar și executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre aceasta.

să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor asociaţilor în legătură cu serviciul.

să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului.

Scrisoare de așteptări privind Directorii AQUACARAȘ S.A.